Skip to content

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten dagbesteding en individuele begeleiding.


Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Zorgaanbieder: de rechtspersoon die zorgverlening biedt aan zorgvragers met een beperking.
 • Zorgvrager: een natuurlijke persoon die zorgverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of een ander bij de zorgvrager betrokkene voor zover de zorgvrager geen wettelijk vertegenwoordiger of een belangenbehartiger heeft.
 • Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame zorgvrager vertegenwoordigd, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige zorgvrager en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige zorgvrager.
 • Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de zorgvrager bijstaat in de behartiging van zijn belangen.
 • Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een zorgvrager.
 • Zorgarrangement: de overeengekomen begeleiding, afgeleid van het indicatiebesluit van de zorgvrager.
 • Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen.
 • De zorgverleningsovereenkomst: de individuele overeenkomst die tussen zorgaanbieder en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan en waarmee de zorgaanbieder zich jegens de zorgvrager verbindt om zorgverlening te verrichten tegen betaling.

 Artikel 2

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorgverleningsovereenkomsten tussen de zorgvrager en zorgaanbieder.
 • Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3

Overeenkomst

 • Het recht op zorgverlening wordt van kracht na het aangaan van een zorgverleningsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgvrager.
 • Een zorgverleningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door zorgaanbieder en zorgvrager.
 • In het geval de feitelijke zorgverlening op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de startdatum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.
 • In de zorgverleningsovereenkomst leggen zorgaanbieder en zorgvrager de werkzaamheden van de zorgaanbieder, de werkafspraken, de looptijd en de vergoeding vast.
 • Tenzij anders aangegeven maken deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

 Artikel 4

Beëindiging en opzegging

4.1     De zorgverleningsovereenkomst eindigt door:
a.      het verstrijken van de looptijd;
b.      het overlijden van de zorgvrager;
c.       opzegging;
d.      ontbinding;

 1. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de zorgvrager gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt;

4.2     De zorgaanbieder kan de zorgverleningsovereenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorgverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

 1. dat de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
 2. de zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
 3. de zorgvrager, diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van zorgaanbieder, die voortzetting van de zorgverlening niet meer mogelijk maken;
 4. de omvang of zwaarte van de zorg- en of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en de zorgaanbieder en de zorgvrager geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
 5. op het moment dat de zorgaanbieder, als gevolg van een niet aan de zorg aanbieder verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van de zorgvrager voor de uitvoering van de overeengekomen zorgverlening.
 6. in geval van surséance van de zorgaanbieder.

4.3     Zorgaanbieder zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.

4.4     In de gevallen genoemd in 4.2 kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij dringende, aan de zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de zorgverleningsovereenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 4.2 sub e genoemd geval.

4.5     Indien de zorgaanbieder deze algemene voorwaarden of de zorgverleningsovereenkomst wijzigt, kan de zorgvrager de zorgverleningsovereenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.

4.6     Opzegging door zorgvrager of zorgaanbieder dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van 1 maand.

4.7     De zorgaanbieder en de zorgvrager zullen met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de zorgverleningsovereenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheid is in ieder geval sprake indien de omvang of zwaarte van de zorg- en/of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.

Artikel 5

Factuur en betaling

5.1     Zorgaanbieder brengt de kosten, binnen zes weken na het einde van de maand waarin de zorg- en/of dienstverlening zijn geleverd, op een gespecificeerde factuur bij zorgvrager in rekening.

5.2     De in artikel 6.1 genoemde factuur dient binnen veertien dagen na dagtekening te zijn voldaan. Zorgaanbieder kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.

5.3     Indien binnen de termijn van veertien dagen de factuur niet is voldaan, is de zorgvrager automatisch in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente over het te vorderen bedrag verschuldigd aan de zorgaanbieder.

5.4     Zorgaanbieder is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.

5.5     Zorgaanbieder werkt met een vast bedrag per maand. Dit betekent dat een vaste maandvergoeding mogelijk is.

 Artikel 6

Incasso

6.1     Is de zorgvrager in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de zorgvrager.

6.2     Onder redelijke kosten wordt verstaan de tarieven volgens het Rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak
(bron: www.verenigingvoorrechtspraak.nl onder publicaties).

Artikel 7

Indicatie

7.1     Indien de zorgvrager een PGB-houder is en op basis van dit PGB zorg inkoopt bij de zorgaanbieder, zet de zorgvrager de einddatum van het indicatiebesluit op de zorgverleningsovereenkomst.

 Artikel 8

Zorgverlening

8.1     De zorgaanbieder biedt de zorgvrager zorgverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

Artikel 9

Geheimhouding

9.1     De zorgaanbieder verplicht zich tot geheimhouding omtrent de zorgvrager.

9.2.    De zorgaanbieder hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Het privacy statement op de website is van toepassing.

Artikel 10

Verplichtingen van de zorgvrager

10.1   Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

10.2   Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorgverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

10.3   Zorgvrager is verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorgverlening van belang kunnen zijn.

10.4   Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

11.1   Zorgvrager en zorgaanbieder zorgen er samen voor dat de zorgverlener veilig kan werken.

11.2   Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een door de zorgaanbieder tekortschieten in de nakoming van de zorgverleningsovereenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.

11.3   De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag dat ter zake door een door de zorgaanbieder gesloten verzekering wordt uitgekeerd. Dit geldt voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt.

          Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt:

 • Bij zorgverleningsovereenkomsten die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden hebben geduurd, is de hoogte van de uitkering tot ten hoogste het bedrag dat met deze overeenkomst gemoeid is.
 • Bij zorgverleningsovereenkomsten die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis langer dan drie maanden hebben geduurd, is de hoogte van de uitkering tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid over de periode van ten hoogste drie maanden, direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.

11.4   Het bepaalde in artikel 11.3 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.

11.5   De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 11.3 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de zorgaanbieder.

11.6   De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten.

Artikel 12

Betalingen, eigen bijdrage

12.1   Zorgaanbieder factureert de overeengekomen zorgverlening bij zorgvrager.

Artikel 13

Nakoming tegenover de wilsbekwame cliënt

13.1   Als een wilsbekwame zorgvrager 16 jaar of ouder is dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de zorgverleningsovereenkomst met de zorgvrager voortvloeien uitsluitend na tegenover de zorgvrager zelf.

13.2   Als een zorgvrager van 16 jaar of ouder naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van overeenkomst na tegenover de zorgvrager.

Artikel 14

Nakoming tegenover de wilsonbekwame cliënt

14.1   Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager van 18 jaar of ouder komt de zorgaanbieder al zijn verplichtingen uit de zorgverleningsovereenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager, tenzij zorgvrager naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt zorgaanbieder de wil van de zorgvrager voor wat betreft dat onderdeel.

14.2   Ontbreekt een wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in het vorige lid, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de zorgverleningsovereenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover de belangenbehartiger. Ontbreekt ook een belangenbehartiger, dan komt de zorgaanbieder de ver­plichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:

 1. de echtgenoot van de zorgvrager;
 2. de geregistreerde partner van de zorgvrager;
 3. de levensgezel van de zorgvrager;
 4. een ouder van de zorgvrager;
 5. een kind van de zorgvrager;
 6. een broer of zuster van de zorgvrager

De zorgaanbieder kiest tegenover welke van de genoemde personen hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de zorgvrager en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.

Artikel 15

Vertegenwoordiging

15.1   Indien de zorgaanbieder, op grond van een zorgverleningsovereenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager nakomt tegenover een andere persoon dan de zorgvrager zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed ver­tegen­woordiger, onder meer door de zorg­vrager zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken.

15.2   De zorgaanbieder komt zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager niet na ten opzichte van de in artikel 16.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met de plicht van de zorgaanbieder zoals genoemd in artikel 10.

15.3   Als de zorgvrager zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 16.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij ken­nelijk nodig is om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.

15.4   De zorgaanbieder kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 16.1 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.

15.5   Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 16.1 worden verondersteld te zijn gegeven.

Artikel 16

16.1   Geplande zorg en diensten dienen zo spoedig mogelijk geannuleerd te worden.        Zorgvrager dient een vrije dag of vakantie zo ver mogelijk van te voren door te geven, doch minimaal 48 uur voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden door zorgvrager.

16.2   Bij verzuim, ongeacht de reden, worden de te leveren zorg en diensten volledig in rekening gebracht vanaf de 1e dag van het verzuim t/m het verstrijken van de daaropvolgende kalendermaand, met inachtneming van de reden van afmelding.

Artikel 17

Slot

17.1   Deze algemene voorwaarden treden in werking op de datum van ingang van de zorgverleningsovereenkomst.

17.2   Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Alge­mene Voorwaarden met betrekking tot zorgverlening van Sport- en Zorgatelier WYzorg

Versiedatum: mei 2023